Drukuj

 

5 kwietnia 2016 r. w Augustowie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb ratowniczych przygranicznych województw dwóch krajów: Polski i Litwy, którego celem było podpisanie listów intencyjnych inicjujących wspólne przygotowania do realizacji projektów w ramach uruchamianego programu INTERREG V-A LITWA-POLSKA 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli: podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Wendt, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Hołubowicz, komendant wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa z Alytusa płk Algirdas Bautronis, komendant wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa z Marijampole płk Vidas Barauskas.

Strony listów intencyjnych przyjęły, że wspólne przygotowanie i realizacja projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 będzie dalej wpływać na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa obszaru transgranicznego i kontynuację rozwoju systemów ratowniczych Polski i Litwy, sukcesywnie budowanych i doskonalonych w latach ubiegłych.

Do realizacji w latach 2017-2020 planowane są trzy projekty:

których celem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych, w tym ochrony środowiska i bezpieczeństwa ludności między sąsiadującymi regionami. Ich realizacja umożliwi także praktyczne sprawdzenie podczas wspólnych szkoleń, ćwiczeń i działań ratowniczo-gaśniczych zapisów zaktualizowanej Instrukcji metodycznej dla jednostek straży pożarnej Polski i Litwy biorących udział w pomocy wzajemnej w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków z dnia 4 kwietnia 2000 r. Powyższe zaś pozwoli na wypracowanie założeń do opracowania Polsko-Litewskiego Planu Ratowniczego – dokumentu kompleksowego określającego procedury współdziałania naszych służb w przypadku powstania zagrożenia w obszarze przygranicznym.

Projekty, których jednostkowy szacunkowy koszt realizacji to ok. 1 mln Euro na przedsięwzięcie, przewidują:

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Janowski, KW PSP w Białymstoku;
Zdjęcia: KW PSP w Olsztynie