Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2009.03.6b oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.W związku z rosnącym zainteresowaniem, Ośrodek Szkolenia PSP w Olsztynie wznowił realizację Szkoleń Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej. Szkolenia odbywają się w oparciu o :

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

 • Program Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 26 stycznia 2006 roku.


Dotychczas zrealizowane zostały dwa tego typu szkolenia. W pierwszym udział wzięli pracownicy różnych zakładów pracy, instytucji oraz osoby indywidualne, natomiast drugie szkolenie zorganizowano dla grupy składającej się z pracowników nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.


Przedmiotowe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań z tego zakresu w zakładu pracy. Wśród omawianych tematów zajęć znalazły się między innymi:

 • zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz kompetencje inspektora ochrony przeciwpożarowej,

 • podstawowe pojęcia dotyczące spalania i pożarów oraz zasady organizacji i  prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych,

 • przeciwpożarowe wymagania budowlane i drogi pożarowe oraz przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę,

 • zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych oraz instalacji i urządzeń technologicznych,

 • środki gaśnicze, gaśnice i koce gaśnicze,

 • urządzenia przeciwpożarowe,

 • prace niebezpieczne pod względem pożarowym,

 • zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz prowadzenie kontroli spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy,

 • ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożarów.


W przerwie międzyzjazdowej każdy uczestnik szkoleni miał obowiązek:

 • opracowania wybranego elementu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

 • dokonania podziału danego obiektu na strefy pożarowe,

 • dobrania środków gaśniczych odpowiednich do zabezpieczenia pomieszczeń o różnym przeznaczeniu i charakterze.


W ramach zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia zapoznali się z rozwojem i przebiegiem pożaru wewnętrznego. Ponadto, słuchacze uczestniczyli w zajęciach dotyczących budowy, konserwacji i praktycznego wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego a także obserwowali procesy zapłonu mieszanin wybuchowych oraz wybuchu zbiorników ze sprężonym gazem.


Szkolenie zakończyło się składającym się z około 70 pytań egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Zwieńczeniem procesu edukacyjnego było wydanie każdemu z uczestników stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie ze wzorem zawartym we wspomnianym rozporządzeniu.


{gallery}Aktualnosci/2009.03.6b{/gallery}

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2009.03.06 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


W dniu 4 marca 2009 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku odbyło się spotkanie robocze związane z przystąpieniem do realizacji projektu „PL-LT 112 - System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”.

W trakcie spotkania podpisano porozumienie oraz przygotowano dokumentację do wniosku aplikacyjnego.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • płk.Vidas Barauskas – Komendant Służby Ochrony Przeciwpożarowej i  Ratownictwa w Mariampolu

 • płk. Algirdas Bautronis -Komendant Służby Ochrony Przeciwpożarowej i  Ratownictwa w Alitusie;

 • st. bryg. Andrzej Uścinowicz - Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku;

 • mł. bryg. Jan Słupski - Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie;

 • Komendanci Powiatowi PSP z Grajewa, Moniek, Sejn i Olecka.

Współgospodarzami spotkania byli:

 • Stanisław Ramotowski - Starosta Olecki;

 • Edward Adamczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Projekt będzie realizowany w latach 2009-2012, łączny budżet opiewa na kwotę około 6 mln euro. Główny cel projektu, to podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludności w ujęciu zarówno lokalnym jak i transgranicznym, poprzez zmodernizowanie i unowocześnienie systemu przyjmowania zgłoszeń, przepływu informacji i zarządzania działaniami ratowniczymi.

 

{gallery}Aktualnosci/2009.03.06{/gallery}

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2009.02.27a oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


Uroczystość przekazania wozów strażackich Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym w Liskach, Karwicy i Wiartlu odbyła się 20 lutego 2009 r. przed Urzędem  Miejskim w Piszu.

Poprzedziło ją spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, gdzie podsumowana została roczna działalność straży pożarnych powiatu piskiego. Po spotkaniu, uroczystość przeniesiono przed budynek Urzędu. Miała ona uroczystą oprawę - wyprowadzono sztandar, wciągnięto flagę na maszt, grała orkiestra dęta. Nowy pojazd dla piskiej KP PSP to Renault Mascott, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLBARt 1/0,25. Zakupiony został ze środków wojewódzkich i samorządowych (Starostwo Powiatowe w Piszu, Gmina Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane Nida , PZU SA). Kosztował 360 tys. zł. Samochód zastąpi Volkswagena SLRT, używanego w komendzie od 1993 roku, przekazanego do OSP Liski. Jednostka Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiartlu otrzymała samochód gaśniczy GBA 2,5/16 po karosacji na podwoziu star 2444, jednostka z Karwicy - samochód Star 266 z przeznaczeniem do karosacji na samochód gaśniczy średni,  OSP Jeże i Hejdyk - torby medyczne PSP R1, a  OSP Pogobie - pilarkę do drewna.

Tego samego dnia otwarto uroczyście  salę komputerową w remizie OSP w Liskach. Uroczystości zakończyło otwarcie nowej remizy OSP i świetlicy w Hejdyku.

 

{gallery}Aktualnosci/2009.02.27a{/gallery}

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2009.02.25 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

 

20 lutego 2009 r., podczas podsumowania rocznej działalności KP PSP
w Działdowie, uroczyście przekazano dwa nowe samochody : ciężki samochód gaśniczy GCBA5/32 marki Scania i samochód operacyjny Nissana Navarę.

 

Ślubowanie złożyli nowo zatrudnieni strażacy:

 1. str. Mackiewicz Damian

 2. str. Czajka Grzegorz

 3. str. Szmidt Sebastian

 

W uroczystości uczestniczyli, m.in: zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Mariusz Mierzejewski., Starosta Powiatu Działdowskiego Marian Janicki, Burmistrz Działdowa oraz Wójtowie Gmin.

 

{gallery}Aktualnosci/2009.02.25{/gallery}

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2009.01.8a oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

9 stycznia 2009 r., z udziałem zastępcy Komendanta Głównego PSP - st. bryg. Piotra Kwiatkowskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Mariana Podziewskiego, Marszałka Województwa - Jacka Protasa, Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Marka Szczecha, strażacy Warmii i Mazur uroczyście podsumowali miniony rok działalności jednostek organizacyjnych PSP.

Odprawę poprzedziła prezentacja, ośmiu z osiemnastu, samochodów ratowniczo-gaśniczych zakupionych w minionym roku dla jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa.

W 2008 r. jednostki PSP na Warmii i Mazurach wzbogaciły się o samochody ratowniczo-gaśnicze i sprzęt ratowniczy o łącznej wartości prawie 15 mln zł. Na inwestycje budowlane wydatkowano ponad 10 mln zł, a remonty – 0,5 mln. zł.

Miniony rok, to także wzrost liczby zdarzeń , do których wyjeżdżali strażacy. Łącznie było ich 22.009, z tego:

- pożary – 7.207

- miejscowe zagrożenia – 14.160

- alarmy fałszywe – 642.

Fot. Ryszard Ołów

{gallery}Aktualnosci/2009.01.8a{/gallery}