Pobierz teraz

File name: 10 Procedury dotyczace ekspertyz i rozwiazan zamiennych - KG PSP 2008.pdf

7109 263
Pobierz teraz

File name: 11 Ramowe wymagania organiz.techn. - monitoring pozarowy - lipiec 2013.pdf

7130 211

 

Informacje o ograniczeniach zakresu udostępniania informacji o zakładach
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t.j.) oraz § 1 lit. g i § 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2015.2145)
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
podaje do publicznej wiadomości informacje o decyzjach wnoszących sprzeciw do wniosków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedłożonych przez prowadzących zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Pobierz teraz

File name: 03_INFORMACJE O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O DUŻYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII (stan na 18.04.2017 r.).pdf

13112 203

W poniższym rejestrze wskazano również, czy dla danego zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wyrażono zgodę na wyłączenie określonych informacji z możliwości ich udostępniania w oparciu o art. 267a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.