Drukuj

   

I.            Wprowadzenie

 

     Świat, w którym żyjemy nieustannie się zmienia, a lista wyzwań cywilizacyjnych
i społecznych jest coraz dłuższa. Świadomi jesteśmy, że na całym świecie wskutek rozwoju cywilizacyjnego oraz postępującego uprzemysłowienia i urbanizacji gwałtownie wzrasta liczba czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, a także stanowiących niebezpieczeństwo dla środowiska ekologicznego i kulturalnego człowieka. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo odnotowują codziennie wydarzenia niosące za sobą różnorodne zagrożenia. Czy wiemy, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i czy potrafimy zadbać o swoje bezpieczeństwo? Czy jest zasadna edukacja w tym zakresie?

     Pytania te, wbrew pozorom nie są pytaniami retorycznymi, gdyż już samo pojęcie bezpieczeństwa jest pojęciem złożonym. W trakcie prac nad reformowaniem systemu edukacji dostrzeżono, że jednym z podstawowych warunków istnienia i rozwoju każdego społeczeństwa jest zapewnienie mu bezpieczeństwa, a najbardziej powszechnym i efektywnym sposobem przygotowania na wypadek wystąpienia różnorodnych zagrożeń jest kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach. Szkoła powinna stać się miejscem bezpiecznym i uczyć jak radzić sobie w sytuacjach trudnych między innymi takich jak: pożar, wypadek drogowy, powódź, zatrucie środkami toksycznymi ale i również drobnymi zdarzeniami mającymi miejsce w domu i szkole, uwzględniając różny stopień samodzielności i zakres doświadczeń uczniów. Młody człowiek powinien wejść w życie dorosłe przygotowany nie tylko do wypełniania obowiązków zawodowych, ale i do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym, pod warunkiem realizacji odpowiednio dobranych treści programowych przez dobrze przygotowanych nauczycieli. Zwiększenie efektywności i atrakcyjności procesu szkolenia możliwe jest poprzez udział w zajęciach edukacyjnych przedstawicieli służb ratowniczych, w tym Państwowej Straży Pożarnej.

II.          Cele edukacyjne 

  1. poznanie współczesnych podstawowych zagrożeń życia i zdrowia,
  2. nabycie umiejętności wzywania służb ratowniczych,
  3. wykształcenie u dzieci umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia,
  4. nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy.

 

III.       Zakres tematyczny 

  1. Charakterystyka niebezpieczeństw i zagrożeń środowiska lokalnego, w szkole i   domu. Właściwa ocena zagrożeń.

-          pożar,

-          gazy palne i toksyczne,

-          gorące ciecze,

-          niebezpieczne narzędzia i przedmioty,

-          urządzenia elektryczne,

-          inne

 

2. Zasady zachowania się w sytuacji zagrożenia.

 

-          powiadamianie nauczycieli, rodziców i innych osób dorosłych,

-          postępowanie dzieci i dorosłych,

-          sposoby i metody zabezpieczania się przed czynnika szkodliwymi,

-          drogi komunikacyjne i inne drogi ewakuacyjne, oznakowanie,

-          zasady ewakuacji zbiorowej.

 

3. Powiadamianie i wzywanie służb ratunkowych.

 

-          numery alarmowe,

-          rozmowa z dyspozytorem.

 

4. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

      4.1. Postępowanie w przypadkach oparzenia

 

-          bezpieczeństwo poszkodowanego,

-          chłodzenie poparzonych części ciała,

-          wezwanie pomocy.

 

      4.2. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym

 

-          podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

-          pozycja boczna ustalona,

-          wezwanie pomocy.

 

       4.3. Postępowanie w przypadkach krwawień i krwotoków

 

-          krwotok z nosa,

-          rany, skaleczenia,

-          wezwanie pomocy.

 

      4.4. Postępowanie w przypadkach zadławień

 

-          rozpoznanie,

-          uderzenie w plecy,

-          nakłanianie do kaszlu,

-          wezwanie pomocy.

 

      4.5.  Postępowanie w wyniku porażenia prądem

 

-          bezpieczeństwo własne,

-          wezwanie pomocy. 

 

        

IV.        Uwagi o realizacji (jak uczyć dzieci)

  

 

 

Opracowanie: Marek Engiel